การบริหารแบบ 4M

Posted: 26th November 2010 by นายสหรัถ เสาหิน รหัส 5111401254 in Uncategorized

การบริหารแบบ 4M (man, money, material & management) มาจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีทางการบริหารการผลิต หลักของการบริหาร 4M ได้แก่
1 Man หมายถึง บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
2 Money หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน งบประมาณหรือทุน
3 Material หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นๆนอกเหนือจากข้อหนึ่งและสอง
4.Management/Method หมายถึง การบริหารจัดการ
เครื่องมือในการบริหาร แบบ 4M จะสามารถนำไปใช้ในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ